جمعه ١٠ تیر ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
حمزه اورعی استادیار03832324401stenodactylus@gmail.com & H.oraie@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد سعید حیدرنژاد دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
ولی الله خلجی پیر بلوطی دانشیار03832324401khalajiv@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
احسان سلیمانی نژادیان استادیار soleymanijadian@sci.sku.ac.ir or ehs_bio81@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
مهران عربی دانشیار03832324419mehranarabi@hotmail.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است