شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
هادیابراهیمی دانشجو
محمدعلیاذرفرادنبه دانشجو
مریمایران پور مبارکه فارغ التحصيل
اکرمترابی دانشجو
زهراتراکمه سامانی دانشجو
سجادجزائری فارسانی دانشجو
طیبهجوان بخت قهفرخی فارغ التحصيل
صدرالهحسنی فارغ التحصيل
هاجرزمانی قراقوشی فارغ التحصيل
فریدهزندی دره غریبی دانشجو
مائدهسرتیپ زاده دانشجو
نسیمسلطانی خراجی فارغ التحصيل
مهساسلیمانیان چالشتری دانشجو
محدثهشیرانی دانشجو
احمدشیرانی تک آبی فارغ التحصيل
ایمانصالحی زانیانی فارغ التحصيل
سعیدضیائی چمگردانی دانشجو
الهامعلیان نجف ابادی فارغ التحصيل
ابوالفضلغزالی دانشجو
راضیهقاسمی دانشجو
فریدهکاوه باباحیدری فارغ التحصيل
سجادمالکی دانشجو
ابراهیممحمدی فارغ التحصيل
جمشیدمحمدی فارغ التحصيل
الههمختاری کرانی فارغ التحصيل
مریممظفری فارغ التحصيل
فریبامعصومی سفیددشتی دانشجو
ساراالساداتمیرهادی دانشجو
پیماننادری دانشجو
وجیههنمازیان دانشجو
ایدایوسفیان فارغ التحصيلکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است