سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٤٠١


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
امینآرمان فر فارغ التحصيل
زهرااسماعیلی محمدابادی فارغ التحصيل
زهرااقابابایی طاقانکی دانشجو
علی محمداقبال سعیدی ابواسحقی فارغ التحصيل
زاهدایزدپناه دانشجو
صدیقهبزمایون سورکی دانشجو
عبدالرئوفپورمند فارغ التحصيل
اصغرحدادی رنانی دانشجو
سرونازحیدری فارغ التحصيل
ساجدهحیدری گوجانی دانشجو
مرضیهدلدارنوق فارغ التحصيل
مژگانرحیمی نسب فارغ التحصيل
اسماعیلزمانی گندمانی دانشجو
لیلاشبانزاده دهکردی دانشجو
عباسصدیقی هفشجانی دانشجو
گوهرتاجطالبیان ریزی فارغ التحصيل
حمیدهعباسی اغجه مشهد دانشجو
مریمعمادی دانشجو
شهدعیاشی دانشجو
اذرفدایی ده چشمه دانشجو
پروینفروزنده دانشجو
سیامکقربانی پور فارغ التحصيل
عفت الساداتقریشی زاده فارغ التحصيل
مسعودکاراندیش دانشجو
زینبکمالی فارغ التحصيل
سعیدمحمدزاده دانشجو
مرضیهمحمدی تمنانی فارغ التحصيل
فاطمهمحمدی مبارکه دانشجو
عفتمشتاقی خوزانی فارغ التحصيل
فاطمهمقدسی دانشجو
افشینمکارم فارغ التحصيل
مرضیهمنصوری دانشجو
فاطمهمنصوری گندمانی دانشجو
عبدالهمیرزاوند فارغ التحصيل
احمدمیرزایی فارغ التحصيل
کبریناصری فارغ التحصيل
محمدولوی نسب فارغ التحصيل
فاطمهیوسفی چوبینی فارغ التحصيلکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است