نام درس :

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630014

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

سه شنبه 16:00-17:00 در آز مایشگاه مدار های الکتریکی**سه شنبه 17:00-18:00 در آز مایشگاه مدار های الکتریکی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است