نام درس :

شبکه های کامپیوتری

شماره درس :

140631030

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 305 فنی**دوشنبه 10:00-11:00 در 306 فنی**دوشنبه 11:00-12:00 در 306 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است