نام درس :

برنامه نویسی پیشرفته

شماره درس :

140630002

ترم :

نیمسال اول 86

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

روح الله فتاحی نافچی-->100 درصد بهزاد قربانی-->100 درصد اسماعیل اسدی بروجنی-->100 درصد سعید حبیبیان دهکردی-->100 درصد اصغر عابدی-->100 درصد ابوالفضل سمنانی-->100 درصد شهرام محمدی ده چشمه-->100 درصد امین نعمت اللهی-->100 درصد علیرضا داودیان دهکردی-->100 درصد افشین هنربخش-->100 درصد علیرضا حسین پور-->100 درصد مرتضی رئیسی-->100 درصد رحیم ابراهیمی-->100 درصد عبدالکریم زمانی مقدم-->100 درصد محمدرضا نوری امامزاده ئی-->100 درصد محمد مردانی کرانی-->100 درصد سید حسن طباطبائی-->100 درصد عطااله ابراهیمی-->100 درصد افشین جعفری دهکردی-->100 درصد علی سلطانی-->100 درصد حسین صمدی بروجنی-->100 درصد خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]-->100 درصد علیرضا نقی پور-->100 درصد راضیه پور احمد جکتاجی-->100 درصد محمدرضا ریسمانچیان-->100 درصد عبدالرحمان محمدخانی-->100 درصد سیاوش شریفی-->100 درصد فرزانه نیکوخواه-->100 درصد حمیدرضا عزیزی علویچه-->100 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->100 درصد مجید اولیاء-->100 درصد جواد گیوی-->100 درصد مهدی نادری خوراسگانی-->100 درصد سید جمال الدین مرتضوی-->100 درصد علی محمد احدی-->100 درصد محمد شفیع دهاقین-->100 درصد سینا فلاح-->100 درصد ابوالفضل شیرازی-->100 درصد غلامعلی کجوری-->100 درصد نبی اله یارعلی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 12:00-13:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**شنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**شنبه 18:00-19:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در 104 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 104 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 105 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 105 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 105 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 105 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 105 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 105 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 105 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 105 علوم**شنبه 08:00-09:00 در 104 علوم**شنبه 09:00-10:00 در 104 علوم**یکشنبه 13:00-14:00 در 104 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 104 علوم**شنبه 10:00-11:00 در 105 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 105 علوم**دوشنبه 13:00-14:00 در 105 علوم**دوشنبه 14:00-15:00 در 105 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 15:00-16:00 در 104 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 104 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 104 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 104 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 105 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 105 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 105 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 105 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در 103 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 103 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 103 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 103 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 108 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 108 علوم**دوشنبه 13:00-14:00 در 108 علوم**دوشنبه 14:00-15:00 در 108 علوم**پنج شنبه 10:00-11:00 در 306 فنی**پنج شنبه 11:00-12:00 در 306 فنی**پنج شنبه 14:00-15:00 در 306 فنی**شنبه 13:00-14:00 در 306 فنی**دوشنبه 10:00-11:00 در 306 فنی**دوشنبه 11:00-12:00 در 306 فنی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**دوشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است