دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
تعلیم و تربیت اسلامی 115073103020 عمومی مشاهده سرفصل
ادبیات عرب 1صرف و نحو 116033100630 پایه مشاهده سرفصل
منطق 1 116033101030 پایه مشاهده سرفصل
تفسیر قرآن 1 116033101720 پایه مشاهده سرفصل
کلام 1 116033101420 پایه مشاهده سرفصل
فقه 1 116033103130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مقدمه علم حقوق 116033102520 پایه مشاهده سرفصل
تاریخ فقه و فقها 116033104120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه2 216033103230 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کلام 2 216033101520 پایه مشاهده سرفصل
تاریخ تحلیلی اسلام 1 216033102220 پایه مشاهده سرفصل
تفسیر قرآن 2 216033101820 پایه مشاهده سرفصل
منطق 2 216033101130 پایه مشاهده سرفصل
ادبیات عرب 2 صرف ونحو 216033100730 پایه مشاهده سرفصل
حقوق مدنی 1 216033104320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق کار 316033105520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی 316033100820 پایه مشاهده سرفصل
کلام 3 316033101620 پایه مشاهده سرفصل
فقه3 316033103330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه4 316033103430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق مدنی 2 316033104420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
درایة الحدیث 316033102420 پایه مشاهده سرفصل
اصول فقه 1 316033102630 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول فقه 2 416033102730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه5 416033103530 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تاریخ تحلیلی اسلام 2 416033102310 پایه مشاهده سرفصل
علوم قرآن 416033101920 پایه مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 1 416033102020 پایه مشاهده سرفصل
ادبیات عرب 4 علوم بلاغت 416033100920 پایه مشاهده سرفصل
فلسفه اسلامی 1 416033101230 پایه مشاهده سرفصل
حقوق مدنی 3 416033104520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق تجارت 1 416033104620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق تجارت 2 516033104720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق بین الملل عمومی 516033104920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق جزای عمومی 516033105020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فلسفه اسلامی 2 516033101330 پایه مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 2 516033102120 پایه مشاهده سرفصل
فقه6 516033103630 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه7 516033103730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول فقه 3 516033102830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول فقه 4 616033102930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق اساسی 616033104220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه8 616033103830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق جزای اختصاصی 1 616033105120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق بین الملل خصوصی 616033104820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آیین دادرسی مدنی 616033105320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 3 616033105720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه تطبیقی 616033104020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 4 716033105820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آیین دادرسی کیفری 716033105420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق تطبیقی 716033105620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق جزای اختصاصی2 716033105220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه9 716033103930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول فقه 5 716033103030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است