دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
اصول فقه (1) 115034121320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکاسب محرمه 115034120120 پایه مشاهده سرفصل
مبانی اصول فقه 115034120220 پایه مشاهده سرفصل
آیات الاحکام مدنی 115034120320 پایه مشاهده سرفصل
متون حقوقی (1) 115034120420 پایه مشاهده سرفصل
فقه (1) 115034120920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه (2) 115034121020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فلسفه اسلامی (1) 115034120620 پایه مشاهده سرفصل
حقوق مدنی (1) 115034121820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق تجارت 115034122020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق بین الملل خصوصی 215034122120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق مدنی (2) 215034121920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
قواعد فقه مدنی 215034121720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فلسفه اسلامی (2) 215034120720 پایه مشاهده سرفصل
اصول فقه (2) 215034121420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول فقه (3) 215034121520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه (3) 215034121120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متون حقوقی (2) 215034120520 پایه مشاهده سرفصل
فقه (4) 315034121220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول فقه (4) 315034121620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آیین دادرسی مدنی 315034120820 پایه مشاهده سرفصل
پایان نامه 315034900440 پایان نامه مشاهده سرفصل
حقوق تجارت بین الملل 315034122220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است