دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
اصول فقه (1) 115034121320 پایه مشاهده سرفصل
حقوق جزای اختصاصی 115034130220 پایه مشاهده سرفصل
اصول فقه 115034130320 پایه مشاهده سرفصل
فقه 115034130420 پایه مشاهده سرفصل
قواعد فقه جزایی1 115034130720 اختیاری مشاهده سرفصل
حقوق جزای عمومی 115034130820 پایه مشاهده سرفصل
جرم شناسی 115034131020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روانشناسی جنایی 115034131520 اختیاری مشاهده سرفصل
روان پزشکی جنایی 115034131620 اختیاری مشاهده سرفصل
جامعه شناسی جنایی 115034131720 اختیاری مشاهده سرفصل
حقوق جزای اختصاصی(2) 115034131820 اختیاری مشاهده سرفصل
آیین دادرسی کیفری1 115034131320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فقه تطبیقی جزایی 115034132020 اختیاری مشاهده سرفصل
آیین دادرسی کیفری2 215034131420 اختیاری مشاهده سرفصل
قواعد فقه جزایی2 215034131920 اختیاری مشاهده سرفصل
حقوق جزای بین الملل 215034131120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار 215034131220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متون حقوقی (1) 215034130920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق جزای عمومی(1) 215034130520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق جزای اختصاصی(1) 215034130620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق جزای عمومی(2) 315034132120 اختیاری مشاهده سرفصل
پایان نامه 315034900440 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است