دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
حقوق پیشرفته شرکتها1 (شرکتهای غیرسهامی و تعاونی) 115034110720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول حسابداری شرکتها 115034111310 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات 115034111120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق کیفری شرکتها 115034111720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متون حقوقی به زبان خارجی 115034111920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متون فقهی شرکتها 115034112010 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی 115034112120 اختیاری مشاهده سرفصل
تعارض قوانین درشرکتها 115034112220 اختیاری مشاهده سرفصل
سمینار 115034113010 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار ویژه 215034113120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق بازار اوراق بهادار 215034112520 اختیاری مشاهده سرفصل
حقوق تجارت الکترونیک 215034112620 اختیاری مشاهده سرفصل
سازمانهای تجاری بین المللی 215034112720 اختیاری مشاهده سرفصل
حقوق رقابت تجاری 215034111210 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق مالکیت فکری 215034111410 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق پیشرفته شرکتها2 (شرکتهای سهامی عام و خاص) 215034110820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق تطبیقی شرکتها 215034111010 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 315034900440 پایان نامه مشاهده سرفصل
حقوق پیشرفته شرکتها3 (بازسازی و ورشکستگی) 315034110920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق شرکتها و مؤسسات تجاری چند ملیتی 315034111510 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق بنگاه های اقتصادی 315034111620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تجزیه و تحلیل آراء و رویه های قضائی شرکت های تجاری 315034111810 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
حقوق بیمه شرکتها 315034112320 اختیاری مشاهده سرفصل
مسؤولیت مدنی 315034112920 اختیاری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است