نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
مدیریت بهداشت صنایع غذایی 111047100011 اصلی مشاهده سرفصل
سم شناسی مواد غذایی 111047100111 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول نگهداری و بسته بندی مواد غذایی 111047100211 اصلی مشاهده سرفصل
عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی 111047101120 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل شیمیایی مواد غذایی 211047100511 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کنترل کیفیت شیر و فراورده های آن 211047100711 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
میکروب شناسی اختصاصی مواد غذایی 211047101022 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روش تحقیق پیشرفته - جبرانی یا پیشنیاز 211047101621 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اصول نگارش علمی - جبرانی یا پیشنیاز 211047101711 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار(1) 211047101910 اختیاری مشاهده سرفصل
سمینار2 311047102010 اختیاری مشاهده سرفصل
بهداشت وصنایع گوشت و فرآورده های آن 311047101420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بهداشت وصنایع مواد غذایی دریایی 311047101520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است