دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ماهی شناسی ، تشریح و سیستمایک 111044104511 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اصول تکثیر و پرورش ماهی و میگو 111044104612 اصلی مشاهده سرفصل
بافت شناسی و آسیب شناسی آبزیان 111044104911 اصلی مشاهده سرفصل
آشنایی با مبانی بیماریهای آبزیان - جبرانی یا پیشنیاز 111044106611 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بازرسی بهداشتی محصولات شیلاتی 211044105411 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بیماریهای انگلی آبزیان 211044105011 اصلی مشاهده سرفصل
بیماریهای باکتری آبزیان 211044105111 اصلی مشاهده سرفصل
مدیریت بهداشتی و پیشگیری از بیماریها 211044104710 اصلی مشاهده سرفصل
ایمنی شناسی آبزیان 211044104810 اصلی مشاهده سرفصل
سمینار 311044105201 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روش تحقیق پیشرفته 311044105311 اختیاری مشاهده سرفصل
بیماریهای محیطی و تغذیه ای آبزیان 311044105920 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بیماریهای قارچی آبزیان 311044106011 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بیماریهای ویروسی آبزیان 311044106111 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است