نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
عفونتها ومسمومیتهای مواد غذایی 111044103020 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بهداشت وکیفیت گوشت وفرآورده ها 111044103220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بهداشت محیط در صنایع غذایی 111044104020 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کنترل شیمیایی مواد غذایی 211044103121 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کنترل میکروبی مواد غذایی 211044102821 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بهداشت وکنترل شیروفرآورده ها 211044102911 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آلودگی محیطی مواد غذایی 211044103411 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روشهای نمونه برداری مواد غذایی 311044103520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اپیدمیولوژی وروش های ارزیابی خطر 311044103620 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
استانداردها وقوانین مواد غذایی 311044103820 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار 311044104210 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پروژه 311044104310 اصلی مشاهده سرفصل
بهداشت وصنایع غذایی دریایی 311044103320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است