چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ریاضی عمومی 119033000930 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک عمومی 113043000220 پایه مشاهده سرفصل
شیمی عمومی 118013100521 پایه مشاهده سرفصل
بوم‌شناسی عمومی 118013108620 پایه مشاهده سرفصل
ریخت‌شناسی ورده‌بندی گیاهی 118013108421 پایه مشاهده سرفصل
آمار 218013108521 اصلی مشاهده سرفصل
شناخت منابع‌طبیعی 218013108921 اصلی مشاهده سرفصل
درختشناسی پهن‌برگان 218013109121 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خاکشناسی عمومی 218023101521 اصلی مشاهده سرفصل
زمین شناسی 218023000711 پایه مشاهده سرفصل
هوا و اقلیم شناسی 218023101221 اصلی مشاهده سرفصل
مبانی سنجش از دور 318013104821 اصلی مشاهده سرفصل
طرح آزمایشات منابع طبیعی 318013103620 اصلی مشاهده سرفصل
مساحی و نقشه برداری 318013108321 اصلی مشاهده سرفصل
حقوق و قوانین منابع طبیعی 318013101620 اصلی مشاهده سرفصل
اقتصاد عمومی 318013101020 اصلی مشاهده سرفصل
اکولوژی جنگل 318013102920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
هیدرولوژی عمومی 318023000421 اصلی مشاهده سرفصل
جنگلکاری و نهالستانهای جنگلی 418013103121 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
جنگلشناسی 1 418013103221 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی 418013101411 اصلی مشاهده سرفصل
درخت شناسی 2 418013102411 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
چوب شناسی 418013101811 اصلی مشاهده سرفصل
اندازه گیری جنگل 1 418013102621 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
جاده سازی 1 418013102721 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اندازه گیری جنگل 2 518013104021 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سیاست جنگل 518013105320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بهره برداری جنگل 518013108121 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
جامعه شناسی روستایی 518013101920 اصلی مشاهده سرفصل
جنگلداری 1 518013103321 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خاکشناسی جنگل 518023000521 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
جلسه بحث 618013103401 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اقتصاد جنگل 618013102330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فراورده های غیر چوبی جنگل 618013106811 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
جاده سازی 2 618013105521 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پارکها و ذخیره گاه های جنگل 618013104311 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
جنگلداری 2 618013104421 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پروژه جنگلداری 618013102803 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
جنگلشناسی 2 618013103821 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 718013104120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
حمل وتقل چوب 718013105621 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
اکوتوریسم 718013106220 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ژنتیک جنگل 718013105411 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
جنگلشناسی جنگلهای خارج از شمال 718013107311 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
حمایت جنگل 718013102521 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است