چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
روش تحقیق در علوم جنگل 118014111511 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روش‌های آماری درجنگل 118014111611 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مدیریت پایدار جنگل 118014111711 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سامانه اطلاعات مکانی جنگل 118014112011 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سنجش از دور در جنگل 118014112111 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آمایش سرزمین 118014112820 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
محصول دهی جنگل 118014108511 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
نظارت و کنترل بر منابع جنگل 218014108811 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اندازه‌گیری و نقشه‌سازی گیاهی 218014112911 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
جنگل-مسائل اجتماعی و توسعه 218014113411 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مخاطرات محیطی در جنگل 218014113720 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
جنگلشناسی تکمیلی 218014111811 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
زیست‌سنجی جنگل 218014111911 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پایان نامه 318014910606 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار 1 318014109010 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است