یکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢


لیست کلاسهای بخش علوم و مهندسي جنگل نیمسال اول - ۱۳۹۸

رديف

شماره درس

عنوان درس

واحد

گروه

زمان و مکان کلاس

اساتيد

۱

۱۸۰۱۳۰۰۰۳

درختان و درختچه هاي ايران

۲

۱

شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(آزمايشگاه بذر )*سه شنبه-۱۱:۳۰:۱۲:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر علي سلطاني

۲

۱۸۰۱۳۰۰۰۴

مباني سنجش از دور

۲

۱

شنبه-۰۸:۳۰:۰۹:۳۰(كلاس ۹۰۸)*سه شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(سايتGIS )

دکتر حميدرضا رياحي بختياري

۳

۱۸۰۱۳۰۰۰۵

خاکشناسي جنگل

۳

۱

سه شنبه-۱۰:۳۰:۱۲:۳۰(کلاس ۸۰۲)*چهار شنبه-۱۰:۳۰:۱۲:۳۰(آز اكو بيولو‍)

دکتر داود مافي غلامي

۴

۱۸۰۱۳۱۰۱۰

اقتصاد منابع طبيعي

۲

۱

دو شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(کلاس ۸۰۲)

دکتر داود مافي غلامي

۵

۱۸۰۱۳۱۰۱۶

حقوق و قوانين منابع طبيعي

۲

۱

چهار شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(کلاس ۸۰۲)

دکتر نبي الله يارعلي

۶

۱۸۰۱۳۱۰۱۶

حقوق و قوانين منابع طبيعي

۲

۲

چهار شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(کلاس ۸۰۳)

دکتر نبي الله يارعلي

۷

۱۸۰۱۳۱۰۲۵

حمايت جنگل

۲

۱

شنبه-۱۰:۳۰:۱۱:۳۰(کلاس ۸۰۲)*پنج شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(آز جنگل)

دکتر محسن بهمني جونقان

۸

۱۸۰۱۳۱۰۲۹

بوم شناسي جنگل

۳

۱

يک شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰( ۹۰۱)*دو شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(آز هرباريوم )

دکتر علي سلطاني

۹

۱۸۰۱۳۱۰۳۳

مباني جنگل‌داري

۳

۱

يک شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(كلاس ۹۰۸)*سه شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر بيت الله محمودي

۱۰

۱۸۰۱۳۱۰۴۰

آماربرداري جنگل

۳

۱

يک شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(كلاس ۹۰۸)*سه شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(آز-خاك a)

دکتر صالح کهياني

۱۱

۱۸۰۱۳۱۰۴۱

زبان تخصصي

۲

۱

يک شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(کلاس ۸۰۲)

دکتر حميدرضا رياحي بختياري

۱۲

۱۸۰۱۳۱۰۴۸

مباني سنجش از دور

۳

۱

سه شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(کلاس ۸۰۲)*سه شنبه-۱۰:۳۰:۱۲:۳۰(سايتGIS )

دکتر مژگان عباسي

۱۳

۱۸۰۱۳۱۰۵۳

مباني سياست جنگل

۲

۱

دو شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(کلاس ۸۰۲)

دکتر نبي الله يارعلي

۱۴

۱۸۰۱۳۱۰۵۴

ژنتيك جنگل

۲

۱

يک شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(آزمايشگاه شيلات ۱)*دو شنبه-۱۱:۳۰:۱۲:۳۰(کلاس ۸۰۳)

دکتر فرزانه نيکوخواه

۱۵

۱۸۰۱۳۱۰۵۶

حمل و نقل چوب

۳

۱

شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(کلاس ۸۰۲)*سه شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(آز اكو بيولو‍)

دکتر داود مافي غلامي

۱۶

۱۸۰۱۳۱۰۶۳

ترويج منابع طبيعي

۲

۱

شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(کلاس ۸۰۲)

دکتر بيت الله محمودي

۱۷

۱۸۰۱۳۱۰۷۳

جنگلشناسي جنگلهاي خارج از شمال

۲

۱

شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(آز هرباريوم )*يک شنبه-۰۸:۳۰:۰۹:۳۰(کلاس ۸۰۲)

دکتر مژگان عباسي

۱۸

۱۸۰۱۳۱۰۸۱

بهره برداري جنگل

۳

۱

يک شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(كلاس ۹۰۸)*چهار شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(آز-خاك a)

دکتر صالح کهياني

۱۹

۱۸۰۱۳۱۰۸۳

مساحي و نقشه برداري

۳

۱

دو شنبه-۱۰:۳۰:۱۲:۳۰(کلاس ۸۰۲)*سه شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(آز شيلات ۳)*سه شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(آز شيلات ۳)

دکترحميدرضا رياحي بختياري، مهندس ياسر محمدي

۲۰

۱۸۰۱۳۱۰۹۸

فيزيولوژي درختان جنگلي

۲

۱

چهار شنبه-۰۸:۳۰:۰۹:۳۰(كلاس ۹۰۸)*چهار شنبه-۱۰:۳۰:۱۲:۳۰(آزمايشگاه بذر )

دکتر علي سلطاني

۲۱

۱۸۰۱۳۱۱۰۶

مسايل اجتماعي - اقتصادي جنگل

۲

۱

دو شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر بيت الله محمودي

۲۲

۱۸۰۱۴۱۰۸۵

محصول دهي جنگل

۲

۱

سه شنبه-۰۸:۳۰:۰۹:۳۰(كلاس ۹۰۸)*سه شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(آز هرباريم a)

دکتر علي سلطاني

۲۳

۱۸۰۱۴۱۱۰۵

آمايش سرزمين

۲

۱

دو شنبه-۱۰:۳۰:۱۲:۳۰(كلاس ۹۰۵)

دکتر علي جعفري

۲۴

۱۸۰۱۴۱۱۱۵

روش تحقيق در علوم جنگل

۲

۱

سه شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(كلاس ۹۰۸)*چهار شنبه-۱۳:۳۰:۱۴:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر محسن بهمني جونقان

۲۵

۱۸۰۱۴۱۱۱۶

روش‌هاي آماري درجنگل

۲

۱

يک شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(سايتGIS )*سه شنبه-۰۹:۳۰:۱۰:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر صالح کهياني

۲۶

۱۸۰۱۴۱۱۱۷

مديريت پايدار جنگل

۲

۱

دو شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(كلاس ۹۰۸)*سه شنبه-۱۰:۳۰:۱۱:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر نبي الله يارعلي

۲۷

۱۸۰۱۴۱۱۲۰

سامانه اطلاعات مكاني جنگل

۲

۱

چهار شنبه-۰۸:۳۰:۰۹:۳۰(سايتGIS )*چهار شنبه-۱۰:۳۰:۱۲:۳۰(سايتGIS )

دکتر مژگان عباسي

۲۸

۱۸۰۱۴۱۱۲۱

سنجش از دور در جنگل

۲

۱

چهار شنبه-۰۹:۳۰:۱۰:۳۰(سايتGIS )*چهار شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(سايتGIS )

دکتر حميدرضا رياحي بختياري

۲۹

۱۸۰۱۷۱۱۴۵

جنگل‌شناسي و پرورش جنگل پيشرفته

۲

۱

شنبه-۰۸:۳۰:۱۰:۳۰(آزمايشگاه بذر )*شنبه-۱۰:۳۰:۱۱:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر داود مافي غلامي

۳۰

۱۸۰۱۷۱۱۴۸

برنامه ريزي جامع واحد هاي جنگلي

۲

۱

شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر بيت الله محمودي

۳۱

۱۸۰۱۷۱۱۵۷

اگروفارستري و توسعه

۲

۱

شنبه-۱۱:۳۰:۱۲:۳۰(كلاس ۹۰۸)*چهار شنبه-۱۵:۳۰:۱۷:۳۰(آزمايشگاه بذر )

دکتر علي سلطاني

۳۲

۱۸۰۱۷۱۱۶۲

ارزيابي پيامدهاي اقتصادي - اجتماعي طرح‌هاي جنگل

۲

۱

شنبه-۱۳:۳۰:۱۵:۳۰(كلاس ۹۰۸)

دکتر نبي الله يارعلي

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است