دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
کارگاه طراحی پایه 1 116023100203 پایه مشاهده سرفصل
مبانی هنرهای تجسمی 1 116023100021 پایه مشاهده سرفصل
آشنایی با هنر در تاریخ 1 116023101020 پایه مشاهده سرفصل
آشنایی با هنر های سنتی ایران 116023101220 پایه مشاهده سرفصل
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1 116023101311 اصلی مشاهده سرفصل
تاریخچه کتابت 116023102320 اصلی مشاهده سرفصل
کارگاه صنایع دستی 1 216023102404 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 216023101411 اصلی مشاهده سرفصل
آشنایی با هنر در تاریخ 2 216023101120 پایه مشاهده سرفصل
مبانی هنرهای تجسمی 2 216023100112 پایه مشاهده سرفصل
کارگاه طراحی پایه 2 216023100303 پایه مشاهده سرفصل
کارگاه مجسمه سازی - حجم سازی 216023100602 پایه مشاهده سرفصل
آشنایی با رشته های هنری معاصر 216023103620 اختیاری مشاهده سرفصل
تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات 316023104420 اختیاری مشاهده سرفصل
انسان - طبیعت و طراحی 1 316023100730 پایه مشاهده سرفصل
هنر و تمدن اسلامی 1 316023100820 پایه مشاهده سرفصل
کارگاه عکاسی پایه 1 316023100402 پایه مشاهده سرفصل
گارگاه صنایع دستی 2 طراحی سنتی 316023102503 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
گارگاه صنایع دستی 3 رنگرزی سنتی 316023102603 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خوشنویسی و طراحی حروف 1 316023102011 اصلی مشاهده سرفصل
کارگاه صنایع دستی 5 سفال و کاشی 316023102803 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
انسان - طبیعت و طراحی 2 416023101930 اصلی مشاهده سرفصل
کارگاه صنایع دستی 4 آبگینه 416023102703 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کارگاه عکاسی پایه 2 416023100502 پایه مشاهده سرفصل
هنر و تمدن اسلامی 2 416023100920 پایه مشاهده سرفصل
کارگاه مواد و روشهای ساخت 1 416023104102 اختیاری مشاهده سرفصل
خوشنویسی و طراحی حروف 2 416023103902 اختیاری مشاهده سرفصل
مدیریت تولید صنعتی 516023103711 اختیاری مشاهده سرفصل
حکمت هنر اسلامی 516023103820 اختیاری مشاهده سرفصل
تحقیق در صنایع دستی ایران 1 516023101511 اصلی مشاهده سرفصل
تحول صنایع دستی در دنیا 516023102220 اصلی مشاهده سرفصل
کارگاه صنایع دستی 6 نگارگری 516023102903 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
گارگاه صنایع دستی 7 بافت 516023103005 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
گارگاه صنایع دستی 8 چوب 616023103104 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
گارگاه صنایع دستی 9 فلز 616023103204 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
طرح اشیاء در تمدن اسلامی 616023102120 اصلی مشاهده سرفصل
تحقیق در صنایع دستی ایران 2 616023101611 اصلی مشاهده سرفصل
مرمت و نگهداری آثار هنری 1 616023101721 اصلی مشاهده سرفصل
هندسه مناظر و مزایا 616023104020 اختیاری مشاهده سرفصل
کارگاه مواد و روشهای ساخت 2 716023104202 اختیاری مشاهده سرفصل
مرمت و نگهداری آثار هنری 2 716023101821 اصلی مشاهده سرفصل
کارگاه تخصصی صنایع دستی 1 716023103306 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کارگاه تخصصی صنایع دستی 2 816023103406 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
طرح رساله نهایی 816023103506 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کارگاه مواد و روشهای ساخت 3 816023104302 اختیاری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است