سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی آب
آب
آبیاری و زهکشی
منابع آب
آبیاری و زهکشی- آموزش محور
سازه های آبی
سازه های آبی- آموزش محور
مهندسی آب*
مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب- آموزش محور
علوم و مهندسی آب
مهندسی آبیاری (قدیمی)
مهندسی آبیاری و زهکشی
مهندسی سازه های آبی
--
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است