سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

 

گروه مهندسی آب

تخصص‌های موجود

هیدرولیک – سیستم های تحت فشار -  مهندسی رودخانه – آبهای سطحی و زیر زمینی – محیط متخلخل – زهکشی – نقشه بر داری – مکانیک خاک – مقاومت مصالح – هیدرولوژی -  رسوب – هواشناسی- کنترل از دور – نرم افزارهای تخصصی – کیفیت آب

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

 • ابزارهای آزمایشگاه هیدرولیک
 • ابزارهای آزمایشگاه آبیاری و زهکشی
 •  لوازم اندازه گیری جریان آب – نمونه برداری رسوب
 •  ایزارهای هواشناسی –
 • تهیه نرم افزارهای رایانه‌ای در زمینه های منابع آب ، هیدرولیک و هیدرولیک رودخانه ای

 

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه

 • طرحهای آبیاری وزهکشی – طرحهای تحت فشار – طرح های مهندسی رودخانه – طرحهای آبی و خاکی-  آبخیزداری – حفاظت آب و خاک
 • مدیریت جامع منابع آب (آبرسانی، ذخیره سازی، انتقال، تصفیه و توزیع آب)
 •  مطالعات زیست محیطی و حفاظت کیفی منابع آب

 

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • الگو سازی درساماندهی رودخانه  ، طرحهای آبی و خاکی ، آبخیزداری  ، حفاظت آب و خاک ، هیدرولیک – سازه های آبی - لوازم اندازه گیری جریان آب
 • مطالعه و تهیه مدل های برنامه ریزی آبیاری و کشاورزی
 • مدل سازی کمی و کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است