سابقه مدیریت گروه
ردیف
نام ونام خانوادگی
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
1
دکتر سیرالله مرادی نوده
21/1/1380
9/7/1384
2
دکتر منوچهر توسلی
10/7/1384
28/8/1387
3
دکتر سیرالله مرادی نوده
29/8/1387
10/2/1389
4
دکتر اقبالعلی میرزایی
10/2/1389
15/6/1390
5
دکتر مهدی عاشوری
16/6/1390
تاکنون
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است