شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ژنتیک سرطان 113024100820 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مهندسی ژنتیک 1 - نظریه ها 113024100020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ژنتیک ملکولی 113024100220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آمار پبشرفته و ... جبرانی یا پیشنیاز 113024102020 اختیاری مشاهده سرفصل
کاربرد کامپیوتر در ... جبرانی یا پیشنیاز 113024102120 اختیاری مشاهده سرفصل
ژنتیک انسانی 113024100520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سیتوژنتیک 213024100620 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ژنتیک میکروارگانیسمها 213024102420 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اساس ملکولی اختلالات ژنتیکی 213024102520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مبانی مهندسی متابولیک 213024102620 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مهندسی ژنتیک 2 - کاربردها 213024100120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ژنتیک کمی 213024100920 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ژنتیک رفتاری 213024101020 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
میکروسکپی الکترونی 213024101120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بیوشیمی کروماتین 213024101220 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کشت سلول و بافت 213024101420 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک 213024101520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
زیست شناسی مولکولی و تکامل 213024101620 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار (1) 313024101801 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ژنتیک جمعیت تکمیلی 313024100320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ژنتیک ایمنی 313024100420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 313024910806 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار (2) 413024101901 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است