شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
الکترودینامیک 1 113044111040 عمومی مشاهده سرفصل
فیزیک هسته ای پیشرفته (1) 113044113930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه هسته ای پیشرفته (2) 113044114202 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک راکتور پیشرفته 113044114330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
شیمی هسته ای 113044114430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ساختار هسته 113044114530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
الکترودینامیک 113044151140 عمومی مشاهده سرفصل
فیزیک هسته ای پیشرفته (2) 213044114030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 213044110930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
موضوعات ویژه 213044112230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار1 - دو واحدی 413044114620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است