شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 113044111430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 113044111602 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
حواص مغناطیسی مواد 113044111730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ابررسانایی 113044111830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک نیمه هادیها 113044111930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک دستگاههای چند ذره ای 1 113044112030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
موضوعات ویژه 213044112230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک حالت جامد پیشرفته 2 213044111530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 213044110930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک آماری پیشرفته 1 213044111130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار1 - دو واحدی 413044114620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است