شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نوری 113044115830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک پلاسما 113044113130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه اتمی و مولکولی پیشرفته 1 113044113302 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه اتمی و مولکولی پیشرفته 2 113044113402 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
روشهای کوانتومی در فیزیک اتمی و مولکولی 113044113530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
خواص نوری مواد 113044113830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک پلاسما (1) 113044114930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بیناب نمایی لیزری (1 ) 113044115030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اپتیک غیر خطی (1) 113044115230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
طراحی دستگاه های نوری 113044115330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اپتیک فوریه 113044115430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
لایه های نازک اپتیکی 113044115530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تابش و آشکار سازی 113044115630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
الکترونیک کوانتومی 113044113230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک لیزر 113044113630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اسپکتروسکوپی لیزری 113044113730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اپتیک کوانتومی (1) 213044115130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 213044110930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
موضوعات ویژه 213044112230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
الکترودینامیک 1 213044111040 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار1 - دو واحدی 413044114620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است