شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
موضوعات ویژه 113044112230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار1 - دو واحدی 113044114620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
الکترودینامیک 1 113044111040 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
الکترونیک کوانتومی 113044113230 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیزیک لیزر 113044113630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اسپکتروسکوپی لیزری 113044113730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
اپتیک کوانتومی (1) 113044115130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک کوانتومی پیشرفته 113044115730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نوری 113044115830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مقدمه ای بر طراحی اپتیکی 113044115930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است