پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 فیزیک230
فیزیک 2 فیزیک330
فیزیک 2 فیزیک130
فیزیک 2 فیزیک230

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است