پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 فیزیک130
فیزیک 1 فیزیک730
فیزیک 1 فیزیک530
فیزیک 1 فیزیک230
فیزیک 1 فیزیک630
فیزیک 1 فیزیک330
فیزیک 1 فیزیک430
فیزیک 2 فیزیک430
فیزیک 2 فیزیک530
فیزیک 2 فیزیک130
فیزیک 2 فیزیک230
فیزیک 2 فیزیک330

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است