پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 فیزیک730
فیزیک 1 فیزیک130
فیزیک 1 فیزیک330
فیزیک 1 فیزیک230
فیزیک 1 38830
فیزیک 1 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 381330
فیزیک 1 38430
فیزیک 1 38630
فیزیک 1 38530
فیزیک 1 381030
فیزیک 1 381130
فیزیک 1 381230
فیزیک 1 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38930
فیزیک 2 17a9ba20-c616-464a-89ff-f44439948bb0' 38130
فیزیک 2 38330
فیزیک 2 38430
فیزیک 2 38530
فیزیک 2 38630
فیزیک 2 38730
فیزیک 2 38830
فیزیک 2 381030
فیزیک 2 38230
فیزیک 2 38930
ترمودینامیک و مکانیک آماری 4ee70506-56ef-49d6-afa6-568989b766ec' 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' e84b6d3f-f1dc-4171-b569-88bf90796eb8' ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38140
ترمودینامیک و مکانیک آماری e84b6d3f-f1dc-4171-b569-88bf90796eb8' 38240

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است