پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 فیزیک130
فیزیک 1 فیزیک230
فیزیک 1 فیزیک330
فیزیک 1 فیزیک430
فیزیک 1 فیزیک530
فیزیک 1 فیزیک630
فیزیک 2 فیزیک1430
فیزیک 2 حمید شایان پور
جعفر اسماعیلی
رضا طاهری
فیزیک130
فیزیک 2 جعفر اسماعیلیفیزیک630
فیزیک 2 جعفر اسماعیلیفیزیک930
فیزیک 2 جعفر اسماعیلیفیزیک1330
فیزیک 2 381630
فیزیک 2 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 381730
فیزیک 2 38530
فیزیک 2 38830
فیزیک 2 381230
فیزیک 2 38330
فیزیک 2 381530
فیزیک 2 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38230
فیزیک 2 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38430
فیزیک 2 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38730
فیزیک 2 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 381030
فیزیک 2 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 381130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است