پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 علی مختاری باغ ابریشمیفیزیک730
فیزیک 1 حسن ربانیفیزیک1030
فیزیک 1 جعفر اسماعیلیفیزیک130
فیزیک 1 ویشتاسب سلیمانیان بروجنیفیزیک630
فیزیک 1 احسان عموقربانفیزیک430
فیزیک 1 احسان عموقربانفیزیک530
فیزیک 1 38230
فیزیک 1 38330
فیزیک 1 38930
فیزیک 1 38830
فیزیک 2 72a0f196-595b-406c-99b2-62b69550a9dc' 698962f3-97e9-41db-86ab-b23120d8c4f9' ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38130
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38330
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38430
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38530
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38730
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38230
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38630
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38830
ترمودینامیک و مکانیک آماری 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' e5147585-3799-4e6d-9560-5fa64fedf423' e84b6d3f-f1dc-4171-b569-88bf90796eb8' 38140

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است