پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 38230
فیزیک 1 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38130
فیزیک 1 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38330
فیزیک 1 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38430
فیزیک 1 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38530
فیزیک 1 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38630
فیزیک 1 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38730
فیزیک 2 507a71b7-fe3f-43aa-acba-5de300d33ddc' 05346228-1049-4078-89bb-a15b770a797b' 698962f3-97e9-41db-86ab-b23120d8c4f9' 70b68826-1191-40ef-86b4-d5200dc3783f' 38130
فیزیک 2 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38430
فیزیک 2 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 38730
فیزیک 2 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 381030
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38230
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38630
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38330
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38530
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38830
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38930
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 381130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است