پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 جعفر اسماعیلیفیزیک430
فیزیک 1 38730
فیزیک 1 e5147585-3799-4e6d-9560-5fa64fedf423' 381030
فیزیک 1 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38230
فیزیک 1 38830
فیزیک 1 a7f16cab-a8f3-40b8-a3dc-810388c38a17' 38130
فیزیک 1 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 38330
فیزیک 1 ec4bb90c-558e-4188-8b92-c055f9ed53c2' 38530
فیزیک 1 ec4bb90c-558e-4188-8b92-c055f9ed53c2' 38630
فیزیک 1 ec4bb90c-558e-4188-8b92-c055f9ed53c2' 38930
فیزیک 2 507a71b7-fe3f-43aa-acba-5de300d33ddc' bf07c7ce-49a3-46fa-a0d4-d4cfeaab95f9' ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38130
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38230
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38330
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38430
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38530
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38630
ترمودینامیک و مکانیک آماری 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 38140

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است