پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 38230
فیزیک 1 e5147585-3799-4e6d-9560-5fa64fedf423' 38330
فیزیک 1 385ce312-5167-48b1-9131-c37942b571d3' 38130
فیزیک 2 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 9bb559ee-e7a2-4801-94a9-8e9c89bc11b3' 38130
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38330
فیزیک 2 a7f16cab-a8f3-40b8-a3dc-810388c38a17' 38730
فیزیک 2 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 38530
فیزیک 2 385ce312-5167-48b1-9131-c37942b571d3' bf07c7ce-49a3-46fa-a0d4-d4cfeaab95f9' 38230
فیزیک 2 385ce312-5167-48b1-9131-c37942b571d3' 38830
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38430
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38630

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است