پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 2 ویشتاسب سلیمانیان بروجنیفیزیک330
فیزیک 2 علیرضا نقی پورفیزیک130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است