پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 علی مختاری باغ ابریشمیفیزیک530
فیزیک 1 38830
فیزیک 1 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38930
فیزیک 1 a7f16cab-a8f3-40b8-a3dc-810388c38a17' 38230
فیزیک 1 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 381030
فیزیک 1 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 381130
فیزیک 1 38330
فیزیک 1 38130
فیزیک 1 38430
فیزیک 1 381230
فیزیک 1 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38730
فیزیک 1 14f0595a-1949-45c6-99de-267e46baeadc' 38630
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38130
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38330
فیزیک 2 b7826795-b11d-4427-a68e-29196ec8b0a5' 698962f3-97e9-41db-86ab-b23120d8c4f9' 38230
ترمودینامیک و مکانیک آماری 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 38140

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است