پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 38230
فیزیک 1 25bb5b44-1062-45f6-8036-3ec5675126d9' 38130
فیزیک 1 38330
فیزیک 2 e0b8e3d5-5a54-49fc-ad3d-60306ba35172' bf07c7ce-49a3-46fa-a0d4-d4cfeaab95f9' 29df22d9-406b-42c0-8c22-ef8beb2a969e' 38230
فیزیک 2 e0b8e3d5-5a54-49fc-ad3d-60306ba35172' 381030
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38330
فیزیک 2 ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 38430
فیزیک 2 f5180a7f-a623-4833-abb6-e8cd4b0d036c' 38530
فیزیک 2 53bdb68f-e09a-4aa6-914e-efec2ae63656' 38930
فیزیک 2 ec4bb90c-558e-4188-8b92-c055f9ed53c2' 38630
فیزیک 2 385ce312-5167-48b1-9131-c37942b571d3' 38730
فیزیک 2 385ce312-5167-48b1-9131-c37942b571d3' 38830
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 29df22d9-406b-42c0-8c22-ef8beb2a969e' 38130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است