پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 2 مرتضی رئیسی
علیرضا نقی پور
محمد شفیع دهاقین
فیزیک130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است