پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 فیزیک230
فیزیک 1 فیزیک430
فیزیک 1 محمد مرادیفیزیک330
فیزیک 2 مرتضی رئیسیفیزیک230
فیزیک 2 حسن ربانیفیزیک530
فیزیک 2 ویشتاسب سلیمانیان بروجنیفیزیک330
فیزیک 2 احسان عموقربانفیزیک1030
فیزیک 2 مهدی دهقانیفیزیک630
فیزیک 2 مهدی دهقانیفیزیک930
فیزیک 2 38830
فیزیک 2 385ce312-5167-48b1-9131-c37942b571d3' 38730
فیزیک 2 f6dca028-921c-43f3-b8a7-2815658f3906' 38130
فیزیک 2 24b4f410-18e3-400e-b190-590308a529c2' 38430
فیزیک هسته ای پیشرفته (2) e84b6d3f-f1dc-4171-b569-88bf90796eb8' 38130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است