پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 2 جعفر اسماعیلیفیزیک130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است