پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 فریبا خیریفیزیک130
فیزیک 1 فریبا خیری
هادی خسروی فارسانی
فیزیک130
فیزیک 2 فریبا خیریفیزیک130
فیزیک 2 فریبا خیریفیزیک130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است