پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
فیزیک 1 سجاد مریفیزیک130
فیزیک 2 سجاد مریفیزیک130
ترمودینامیک و مکانیک آماری حمید مصدقفیزیک140

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است