سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
جعفر اسماعیلی دانشیار03832324401-7; 2420 jafar.esmaili@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
ابوالفضل جعفری استادیار03832324401jafari-ab@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
غلامحسین حیدری استادیار03832324401-2079haidari@sku.ac.ir and moh1135@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
مهدی دهقانی استادیار03832324401dehghani@sci.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حسن ربانی دانشیار03814424401-7; 2229rabani-h@sci.sku.ac.ir & hasan.rabbani@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
محمد روشن ضمیر استادیار(2218) 038-32324401m.roshanzamir@sci.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مرتضی رئیسی استادیار+983832324419-2198raeisi.morteza@sci.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی دانشیار03832324401-2202soleimanian@sku.ac.ir; vishtasb.vsb@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
احسان عموقربان دانشیار03832324401-2079amoghorban@gmail.com; ehsan.amooghorban@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محسن قاسمی ورنامخواستی دانشیار03832324401-2022ghasemi.mohsen@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
علی مختاری باغ ابریشمی دانشیار03832324401mokhtari@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد مرادی استادیار08334424419moradi@sci.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد مردانی کرانی استاد تمام03832324401  مشاهده صفحه خانگی
حمید مصدق استادیار038-32324401-2202mosadegh@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است