اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
حجت اله خدری غریب وند
استادیار گروه مهندسی طبیعت
h.khedri@sku.ac.ir, hkhedrig@gmail.com
https://sku.ac.ir/~khedri
اعضای هیئت علمی گروه
عطااله ابراهیمی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401-2359
Ataollah.Ebrahimi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~atebrahimi
اسماعیل اسدی بروجنی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
https://sku.ac.ir/~esasadi
مهدی پژوهش
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
drpajoohesh@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Pajouhesh
حجت اله خدری غریب وند
استادیار گروه مهندسی طبیعت
h.khedri@sku.ac.ir, hkhedrig@gmail.com
https://sku.ac.ir/~khedri
علیرضا داودیان دهکردی
استاد تمام گروه مهندسی طبیعت
03832324401
alireza.davoudian@gmail.com; davoudian@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~davoudian
رفعت زارع بیدکی
استادیار گروه مهندسی طبیعت
038-32324423
zare.rafat@nres.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Zare
ناهید شبانیان بروجنی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
nahid.shabanian@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Shabanian
پژمان طهماسبی کهیانی
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
038332324401-4
pejman.tahmasebi@nres.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tahmasebi
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
kabdolla@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~abdollahi
الهام قهساره اردستانی
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
elham.ghehsareh@nres.sku.ac.ir elham.ghehsaeh@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Ghehsareh
علی اصغر نقی پور برج
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401-6
aa.naghipour@sku.ac.ir aa_naghipour@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~naghipour
افشین هنربخش
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
2166-03832324406
afshin.honarbakhsh@gmail.com
https://sku.ac.ir/~honarbakhsh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است