پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی طبیعت
پترولوژی
علوم و مهندسی آبخیزداری
مرتعداری
آبخیز داری
زمین شناسی - پترولوژی - آموزش محور
مدیریت بیابان زدایی
مدیریت مناطق بیابانی- آموزش محور
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری - آموزش محور
مهندسی منابع طبیعی مرتعداری - آموزش محور
مرتع و ابخیزداری
مهندسی طبیعت
-
--
-
--
--
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است