دوشنبه ١٠ بهمن ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
مصطفی کرباسیون استادیار03832324401mostafa.karbasioun@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
مهدی کرمی دهکردی استادیار karami596@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
قاسم لیانی استادیار ghasem.layani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است