نام و نام خانوادگی:

فاطمه طادی بنی
عنوان شغلی:
کارشناس تجاری و کارشناس پشتیبانی مرکز رشد
محل کار:
مدیریت امور پژوهشی
آدرس پست الکترونيک:
tadi.beni@yahoo.com
تلفن محل کار:
03833348210

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱