نام و نام خانوادگی:

حسین رحیمی پردنجانی
عنوان شغلی:
کارشناس آزمایشگاه شیلات
محل کار:
-
آدرس پست الکترونيک:
hossein.63.rahimi@gmail.com
تلفن محل کار:
32322546

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱