نام و نام خانوادگی:

عبداله عبدالهی
عنوان شغلی:
كارشناس امور آموزشي دانشكده
محل کار:
کارشناس اموزش دانشکده
آدرس پست الکترونيک:
abdollahi @36 yahoo .com
تلفن محل کار:
2150

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱