شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٧٦٢
 
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد:

دوهمین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس

کد رویداد: ٣٦
تاریخ انتشار: ١٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ساعت ٧:٠

محورهاي همايش:

آبخيزداري و توسعه پايدار در زاگرس

جنگلداري و توسعه پايدار در زاگرس

مرتع داري و توسعه پايدار در زاگرس

محيط زيست و توسعه پايدار در زاگرس

شيلات و توسعه پايدار در زاگرس

علوم زمين و توسعه پايدار در زاگرس

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است