دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی کاربردی٢٥٤٠١١
ریاضی محض٠٧٣٠١٠
علوم کامپیوتر ٠٠٧١٨
دانشکده٢١٢١٥١٣٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است