دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی کاربردی٢٦٣٠١١
ریاضی محض٠٨١٠٩
علوم کامپیوتر ٠٠٨١٩
دانشکده٢١٤١٢١٢٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است